×
Meniu

Rapoartele primarului

 

RAPORT 

 

 „Cu privire la activitatea primăriei în anul bugetar 2012” 

 

Stimaţi consilieri!

Stimaţi invitaţi!

 

În conformitate cu prevederile art.29 alin.(1) pct.(o) din Legea nr.436 privind administraţia publică locală, primarul prezintă consiliului local anual şi ori de cîte ori este necesar, rapoarte cu privire la situaţia social economică a satului.

Activitatea primăriei a fost orientată în special spre îndeplinirea obectivelor stabilite de lege, precum şi executarea Hotărîrilor Consiliului local, respectînd atribuţiile prevăzute de Constituţia R.Moldova, Legea privind administarţia publică locală, Legea privind descentralizarea administrativă, Legea privind transparenţa în procesul decizional ş.a.

 

Referindu-ne la aparatul Primăriei, pe parcursul anului 2012, după cum cunoașteți s-a mai redus o unitate, și anume un contabil, activînd în prezent: o unitate de funcţionar de demnitate publică, 4 unităţi de funcţionari publici şi 3 unităţi de simpli muncitori.

În ce priveşte executarea atribuţiilor de către primar, pe parcursul anului 2012 s-au emis 23 Dispoziţii ce țin de activitatea de bază şi 31 Dispoziţii referitor la personalul scriptic.

 

O deosebită importanţă s-a atras asupra audienţei cetăţenilor, fiind primiţi la audienţă 810 cetăţeni. Pe perioada respectivă de către funcţionarii primăriei au fost eliberate 1661 certificate, adeverinţe şi extrase, precum și au fost întocmite 130 acțiuni notariale. S-a înregistrat naşterea a 37 nou născuţi, decesul a 47 persoane şi căsătoria a 18 cupluri familiale. Pentru toate categoriile s-au perfectat şi s-au eliberat actele necesare conform legislaţiei în vigoare.

 

Au fost încorporaţi în rîndurile Armatei Naţionale – 6 tineri.

 

Pe parcursul anului 2012, au fost convocate 8 şedinţe ale consiliului. Toate şedinţele s-au desfăşurat în conformitate cu legislaţia în vigoare. În cadrul şedinţelor au fost propuse şi discutate chestiuni cu caracter diferit, care au avut menirea de a contribui la soluţionarea problemelor întregii localităţi, a unor grupuri de persoane sau a unor persoane în parte. Ca rezultat au fost adoptate 69 decizii. Din deciziile susmenționate, rămîne neexecutată doar decizia referitoare la darea în arendă a terenurilor aferente HÎNCOOP-ului, Oficiului poștal, Union Fenosei (terenurile pe care sunt amplasate trasformatoarele electrice). Executarea acestei Decizii a fost imposibilă din cauza lipsei planurilor cadastrale a terenurilor date.

 

Pe parcursul anului 2012, din privatizarea terenurilor proprietate publică a APL au fost acumulate mijloace bănești în sumă totală de 77 535,25 lei.

Pe parcursul anului 2012, din Fondul Local de Susținere a Populației, au beneficiat următoarele categorii de populație:

a)​ ajutor material – 44 familii (46330 lei)

b)​ veteranilor de război – 6 persoane (3500 lei)

c)​ Ziua invalizilor – 96 persoane (17640 lei)

d)​ Ziua copiilor – 13 copii (5681lei)

e)​ Represațiilor politici (deportați) – 6persoane (3000lei)

f)​ Ziua persoanelor în etate – 78 persoane (7800 lei)

g)​ Școlarizare – 9 familii (3740 lei), în total 87 691 lei.

Tot în această perioadă au fost eliberate 5 certificate de urbanism şi 7 autorizaţii de construcţie, acumulîndu-se la bugetul local 750 lei.

 

La compartimentul amenajare şi salubrizare a teritoriului putem menţiona că pe parcursul anului 2012, s-a organizat un lucru enorm la educarea populaţiei privind inaccesibilitatea aruncării deşeurilor în locurile neautorizate, contribuind activ la lichidarea gunoiştilor formate abuziv, curățirea zonei de protecție a traseului central de la intrarea în sat (tăierea tufarilor, văruitul copacilor, etc). Dar efortul nu s-a dovedit a fi înzadar, deoarece la concursul ”Bilunarului Ecologic 2012”, primăria Buțeni a fost nominalizată printre Cele mai verzi, salubre și amenajate localități ale raionului Hîncești. Referindu-ne la acest capitol, putem menționa că în 2012, în scopul soluționării problemelor din domeniul amenajării teritoriului, evacuării deșeurilor, de către consiliul local a fost constituită Întreprinderea Municipală ”Buțeni-Salubritate”, care din cauza unor neclarități, și anume ce ține de plata taxelor de înregistrare (cine le achită, din care buget), nu a fost posibil înregistrarea și respectiv funcționarea acesteia. Vrem să menționăm, că existența acestei întreprinderi este totuși foarte necesară, convingîndu-ne încă odată iarna aceasta (plata pentru dezepezirea drumurilor).

 

În anul precedent, de către APL au fost organizate o mulțime de măsuri culturale, sportive, distractive. Printre acestea se numără:

​ Ziua internațională a femeii

​ Ziua victoriei, unde în calitate de oaspeți am invitat un grup de cursanți de la Academia de Poliție”Ștefan cel Mare”.

​ Hramul Satului, avîndu-i și aici ca invitați pe Mareana Șura și Alexandru Vdovicenco.

​ Ziua internațională a copilului

​ Ziua independenței și sărbătoarea ”Limba noastră”

​ Deschidera și închiderea sezonului sportiv. Vreau aici să aduc la cunoștinșa consilierilor și cetățenilor, că la acestă sărbătoare ne-au bucurat cu prezența – maieștrii în muzică, renumiții cîntăreți ai R.Moldova: Vasile Iovu și Alexandru Cazacu, ultimul membru al formației ”Noroc”.

​ Sărbătoarea de Anul Nou, organizată cu aparatul primăriei, consilieiri, efectivul grădiniței, gimnaziului, agenți economici.

 

​ Tot la măsurile culturale, țin să menționez că pentru prima dată în s.Buțeni, în scopul stimulării tinerilor de a practica sportul, am organizat la sfîrșitul lui 2012 ”Gala Laureaților în Sport”, unde au fost desemnați cei mai buni sportivi ai satului în diferite domenii: volei, baschet, tenis de masă, fotbal, și trîntă. La acestă sărbătoare au fost invitate un grup de atlete din or.Chișinău, care au demonstrat sportivilor niște probe de atletism.

 

Tot în 2012, fiind un primar tînar, am fost inițiatorul creării Asociației Obștești ”Consiliul Local al Tinerilor din Buțeni”, care au ca scop promovarea și susținerea intereselor comune ale tinerilor pe plan local, precum și participarea acestora la viața socială, artistică și culturală a localității.

 

Un rol primordial la avut aparatul executiv al primăriei, la concursul raional ”Ziua Roadei”, desfășurat în s.Cărpineni, unde prezentîndu-ne foarte bine am fost plasați pe locul 2 în cadrul acestui concurs.

Stimaţi consilieri! Unul din cele mai semnificative compartimente de activitate a primăriei, este atragerea şi însuşirea investiţiilor, proiectelor de diferit gen, alocate atît din bugetul raional cît şi cel republican, ONG-ri şi chiar din străinătate. În perioada anului 2012, ca niciodată, satul Buțeni a beneficiat de investiții în sumă totală de 7 820 168 lei,

și anume:

​ 2 229 000 – Construcția drumului ”Șleahul Hînceștiului”(IFAD)

​ 3 980 000 – drumul spre Fîrlădeni(Administr.de Stat a Drumurilor)

​ 966 000 – alocați de la Fondul Ecologic pentru a II tranșă la adîncirea rîului Gălbinița (Minister.Mediului)

​ 118 000 – schimbarea geamurilor la sala sportivă a gimnaziului. (Consiliul raional)

​ 99 976 – pavarea troturului din fața gimnaziului(Consiliul raional)

​ 191 500 – implimentarea proiectului Asigurarea unui mediu de dezvoltare şi odihnă pentru copii şi tineret din s.Buţeni(PNUD)

(în cadrul acestui proiect au fost procurate formele naționale, uniforme pentru fotbalisti, uneltele de pirografare în lemn, a fost construit parcul de copii la Centrul de cultură și grădinița de copii).

 

​ 190 692 – Covorul artificial de mini fotbal (Federația de footbal)

​ 45 000 – plata studiilor de fezabilitate (consiliul raional)

În final vreau să menţionez că în calitate de primar al s.Buţeni, în baza atribuţiilor de serviciu şi respectiv a responsabilităţilor faţă de alegători, cred în prosperarea satului de mai departe, sperînd în conlucrare şi bună înţelegere cu toţi cetăţenii satului şi sunt sigur că doar împreună vom ridica nivelul social-economic şi de trai al tuturor locuitorilor satului Buţeni.

Vă mulţumesc pentru atenţie!